Crkva Svetog Mihovila

KAPELA SV. MIHOVILA se nalazi u sklopu kompleksa Buća-Luković, u centru Tivta. Kapela posvećena Sv. Mihovilu, moguće podignuta početkom XIV vijeka, je mala građevina, pravougaone osnove, bez apside, zidanapravilnim tesanicima renesansnim slogom, sa bunjatom na uglovima. Pročelje kapelice je naglašeno ukrašeno kamenom plastikomsa elementima kasne gotike i baroka. Sa strana ulaza su dva ovalna barokna kartuša, dekorisana volutama. Nadvratnik iznad profilisanogportala, ukrašen stilizovanim lišćem, se završava presječenim timpanonom sa lorenskim krstom u sredini.U kalkanu je ažurirana osmolisna rozeta. Pročelje završava zvonikom sa jednim otvorom, na čijem je vrhu metalni krst sa ljiljanom, simbolom grba porodice Buća.

Unutrašnjost kapele je zasvedenablago prelomljenim svodom. Pod je pokriven bijelo-crvenim pločama sa bordurom u dijagonalnom slogu šahovskog polja. Iznad polihromne oltarske menze je kameni okvir za palu Sv. Mihovila, klesan u renesansnom maniru.

Svečeva slika je rad  Antona Peana iz 2001. godine. Prisustvo vlage, kao i korijenje okolnih stabala prouzrokovali su promjene na podu, u smislu njegovog podizanja. Podnijeta je inicijativa za sanaciju davanje konzervatorskih uslova Upravi za zaštitu kulturnih dobara u Kotoru.

Ustanova posjeduje material: etnografskog, arheološkog i umjetničkog karaktera.  Umjetnička zbirka je značajno obogaćena vrijednom  donacijom: ,,Dusseldorf-Tivat“, koju čine 94 rada, autora čija imena su poznata i priznata u svijetu.