Savjet ustanove

Savjet JU CZK Tivat sačinjavaju:

  • mr Jelena Bujišić – Predsjednica Savjeta
  • Bojana Balšić – članica Savjeta
  • Mato Marović – član Savjeta
  • Ana Ivanović – članica Savjeta
  • Katarina Rot – članica Savjeta