Savjet ustanove

Savjet JU CZK Tivat sačinjavaju:

  • Bojana Đurović – Predsjednica Savjeta
  • Miomir Abović – član Savjeta
  • Aleksandar Dragojević- član Savjeta
  • Tanja Sorić – članica Savjeta
  • Dragan Laković – član Savjeta