GITAR FEST 2019 – 24.- 27.maj 2019. – Centar za kulturu Tivat